‘                      * 1997, GER


EDUCATION

SINCE 2018

HOCHSCHULE FÜR GESTALTUNG, OFFENBACH AM MAIN
.                                                                                                              . 
2021
| SURPRISE, GALERIE LINDE HOLLINGER, LADENBURG - GER | 
O! JOHANN CHRISTIAN FRIEDRICH HÖLDERLIN,
BAD HOMBURG - GER | HS, HAUS DER STADTGESCHICHTE,
OFFENBACH AM MAIN - GER |
E-MAIL:

INFO (AT) SIMON - MARTIN.CO


/                                                                                                      /